Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

2.gangs høring - re-godkjenning av skuterløyper

 

 

 

I forbindelse med regodkjenning av skuterløyper legges forslag til kommunale forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter - Kvalsund kommune, Finnmark fylke. 

Kvalsund kommune (KK) har utarbeidet forslag til ny forskrift om snøskuterløyper. Forslaget sendes nå på høring med høringsfrist 08.10.2019.

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 30.mars 2017 (PS 29/17) å utarbeide en ny forskrift til motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag. En ny forskrift skulle forankres og behandles etter gjeldende regelverk og lov.

Endringene i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som ble vedtatt i 2015, innebærer at det eksisterende løypenettet i Kvalsund kommune må tas opp til ny revisjon og vedtas på nytt i sin helhet. Det er et krav om at det skal vedtas bestemmelser for bruken av løypene, herunder fartsgrenser og kjøretider. Det stilles videre krav til kommunene om merking av og informasjon om løypene, og kommunene gis anledning til å kreve brukerbetaling til dekning av driftskostnader.  Målet for kommunen har vært å forskriftsfeste eksisterende løyper etter nytt lovverk, samt mindre endringer som er foreslått, for at de skal kunne brukes kommende vintersesong.

Høringsdokumentet ble første gang lagt ut på høring 12.02.2019. Vedlagt følger høringsdokumentet til høring for andre gang. Høringssvar som er tidligere kommet inn vil bli tatt hensyn til, og tatt med i det videre arbeidet. Det er ikke nødvendig å sende et nytt svar dersom det ikke er endringer i standpunkt.

Bakgrunn for en ny høring er varsel fra Fylkesmannen (FM) om klage på forskrift om snøskuterløyper i Kvalsund kommune. I klagen fra FM kommer det frem at det foreligger både prosessuelle og materielle saksbehandlingsfeil med forslaget. Dette omhandler bl .a manglende kart, forholdet til reindriften, foreslåtte forskrift og adresseliste for høringen. I tillegg anmerket FM at friluftskartleggingen ikke er tilfredsstillende. Som følge av FM innvendinger til det første høringsdokumentet er det gjort endringer i verdifastsettelsen av friluftsområder, utfyllende forklaringer for ønsket løypetrase, vurderinger av konsekvenser for løypevalg og oppdatert kartgrunnlag. Høringen vil også bli sendt ut til nye adressater. For KK er det viktig å påpeke at det ikke er gjort endringer til foreslåtte hovedtraseer eller løyper. Når det gjelder løype nr. 12 og løype nr. 17 er disse løypene justert  grunnet grunneiers innsigelse til trase.  

Vedlagte høringsdokument beskriver hvilke konsekvenser skuterløypene vil ha for ulike interesser. Dette gjelder både eksisterende skuterløyper, og de endringene som er foreslått.  I tillegg er det lagt ved forslaget til ny forskrift, kart, støyutredning og innspill som er kommet til kommunen i arbeidet med revisjonen, samt friluftskartlegging.

Forslaget til ny forskrift for ferdsel i utmark og på islagte vann for Kvalsund kommune sendes ut på 2. gangs høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 28.09..2019 til 08.10.2019.

Saksbehandler er Enny Nordvik epost: ennycamilla.nordvik@kvalsund.kommune.no

KART over snøskuterløypenettet

2018-04-18 Forslag til kommunale forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter.docx PDF document ODT document

2019-08-21 Snøskuterløyperutredninger 1-19 2 (3).docx PDF document ODT document

2019-08-27 Høringsdokument skuterløyper.docx PDF document ODT document

2019-08-27 Verdsetting og kartlegging friluftsområder.docx PDF document ODT document

ADRESSELISTE.docx PDF document ODT document

Fargekode.docx PDF document ODT document

kart 1 med tall.pdf

kart 3 med tall.pdf

Kart 4 med tall.pdf

kart 2 med tall.pdf

Kart 5 med tall.pdf

 

 

shareon email.png shareon print.png