Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Administrative/ politiske delprosjekter i arbeidet med kommunesammenslåingen

Det skal gjennomføres mye administrativt og politisk arbeid før  1.1.2020. I hht vedtatt intensjonsavtale skal en rekke målsettinger oppfylles. Formaliteter av ulike slag skal på plass, avtaler skal justeres og fornyes, tjenester skal tilpasses og utvikles,  og organisasjonsstrukturen skal utformes.  En skal også sikre hensiktsmessig forvaltning, drift og samarbeid i ny kommune. 

bilde til nytt om kommunereform_640x315

De fleste oppgavene er kartlagt og tematisert i delprosjekter. Hvert delprosjekt skal ledes av en temagruppe.

Listen viser hvilke delprosjekter som er besluttet etablert. Temalederne er valgt, og i tillegg skal temagruppene bemannes med folk som jobber med fagområdet.  Hovedtillitsvalgte vil være representerte i endel av gruppene. Den enkelte temagruppe vil etablere en rekke arbeidsgrupper som skal løse de ulike oppgavene innen temaet. Temagruppene starter arbeidet i februar. De ulike delprosjektene fremgår i tabellen under.

 

Nr.

Tema

Leder

1

Administrativ struktur

Vedtak i interimsnemnda: Interimnemnda nedsetter en arbeidsgruppe hvis formål er å utarbeide et forslag til ny administrativ ledelse av nye Hammerfest/Kvalsund kommune. Gruppen skal bestå av like mange medlemmer fra hver kommune og ledes av rådmennene i begge kommunene. Rådmennene utpeker nødvendig kompetanse til arbeidsgruppen. Når ny rådmann er utnevnt overtar vedkommende arbeidet i gruppen – administrativ ledelse, «nye Hammerfest/Kvalsund kommune». Tillitsvalgt fra begge kommunene skal være representert i gruppen.

Arbeidet med den politiske og den administrative organiseringen skal ses i sammenheng.

Forslaget til ny administrativ ledelse skal være til behandling i fellesnemnda senest innen 30. juni 2018.

Utforme organisasjonskart for Nye Hammerfest

Prinsipper for organisering av den nye kommunen: Det er et mål å lage en enkel, formålstjenlig og kostnadseffektiv administrativ struktur, med politisk demokratisk forankring.Se forøvrig beskrivelse av tjenestetilbudet og utvikling av de kommunale tjenestene.

Leif Vidar Olsen

Rådmann/prosjektleder

2

Politisk struktur

Vedtak i interimsnemnda: Det nedsettes en arbeidsgruppe for å gjennomføre prosessen med å etablere den politiske organiseringen i den nye kommunen. Interimnemndas leder og nestleder har overordnet ansvar i prosessen og får fullmakt til å nedsette arbeidsgruppe med undergrupper. Begge kommunene skal være representert. Arbeidet skal være ferdig 30.06.18. Interimnemda/fellesnemda skal holdes fortløpende orientert om prosessen.

Arbeidet med den politiske og den administrative organiseringen skal ses i sammenheng.

Forslaget til ny administrativ ledelse skal være til behandling i fellesnemnda senest innen 30. juni 2018.

Ikke avklart

3

Økonomi

Tilpasse og utvikle alle økonomioppgaver, herunder regnskap, rapportering, budsjettprosess, skatt, budsjettstruktur, selvkost, gebyrregulativ, reglementer, rutiner og opplæring.

Tom Eirik Lunga økonomisjef

4

Personal

Tilpasse og utvikle personalområdet, herunder arbeidsgiverpolitikk, reglementer, rutiner, lønnspolitikk, kompetanseplanlegging, velferdstiltak, arbeidsvilkår, rekruttering, HMS-system, personvern

Trude Klaussen personalsjef

5

IKT/digitalisering

Tilpasse og utvikle ikt-området / digitalisering, herunder digitaliseringsstrategi, digitale løsninger, informasjonssikkerhet, opplæring

Ken Are Johnsen

IT-leder

6

Barn og unge

Tilpasse og utvikle tjenestene, herunder forvaltning, saksbehandling, samarbeid.

Følgende tjenester innbefattes: barnehage, skole, barnevern, helsesøstertjeneste, PPT, utekontakt

Arve Paulsen

kommunalsjef

7

Teknisk drift

Tilpasse og utvikle tjenestene, herunder forvaltning, saksbehandling, samarbeid.

Følgende tjenester innbefattes: byggdrift, VA-drift, park, idrett, friluft, veidrift, brann, bil, prosjekt.

Pål Reidar Fredriksen

teknisk sjef

8

Helse og omsorg

Tilpasse og utvikle tjenestene, herunder forvaltning, saksbehandling, samarbeid.

Følgende tjenester innbefattes: tff, hjemmetjeneste, institusjoner, rus/psykiatri, lege, ergo-/fysioterapi, folkehelse

Stina  Løkke

Kommunalsjef

9

Kultur og integrering

Tilpasse og utvikle tjenestene, herunder forvaltning, saksbehandling, samarbeid.

Følgende tjenester innbefattes:

Ungdomstjeneste/klubber, kulturskole, bibliotek, kino, allmenn kultur, kulturhus, innvandrertjeneste og voksenopplæring.

Turid Pedersen

oppvekst-og kultursjef

10

Arkiv og saksbehandling, overordnet

Tilpasse og utvikle tjenestene, herunder struktur, forvaltning, saksbehandling, opplæring og samarbeid.

Jørn Petter Fagerheim

Arkivansvarlig

11

Samfunnsutvikling og næring

Tilpasse og utvikle tjenestene, herunder forvaltning, saksbehandling, samarbeid.

Følgende områder inngår:

Planarbeid, byggesak, næring, samferdsel,

Odd Edvardsen

plan- og utviklingssjef

12

Avtaler og kontrakter

Tilpasse alle gjeldende avtaler og vurdere behov for nye avtaler.

Cathrine Leistad

kommuneadvokat

13

Eiendommer

Følge Statens kartverks liste over endringer /tilpasninger av eiendomsregister, matrikkel kretsinndeling, arealforvaltning mm

Odd Edvardsen

plan- og utviklingssjef

14

Bygningsmasse / eiendomsforvaltning

Tilpasse og utvikle tjenestene, herunder forvaltning, saksbehandling, samarbeid.

Følgende områder inngår: Boligpolitikk, bolig- og eiendomsforvaltning, digitale verktøy mm

Håvard Hargaut-Jensen

bolig- og eiendomssjef

15

Kultur-og verdiarbeid

Planlegge og realisere aktiviteter som fremmer kulturbyggingen mellom Kvalsund og Hammerfest i sammenslåingsperioden.

Gjennomføre en prosess som skal danne en ny verdiplattform. Tilpasse grafisk profil.

Grethe Nissen 

Prosjektkoordinator

16

Beredskap

Etablere beredskap for nye Hammerfest med utgangspunkt i eksisterende planer / system.

Gunnar Lillebo

Rådmann

     
shareon email.png shareon print.png