Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

ADRESSEENDRING I KOKELV

ADRESSEENDRING - NYTT VEINAVN SOM FØLGE AV KOMMUNE-SAMMENSLÅING

 

Til høringsinstansene

Kvalsund kommune sender med dette på høring, forslag til adressenavn i Kokelv.

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Kvalsund og Hammerfest kommuner, er det behov for adresseendring på en vei i Kokelv.

Formål med et godt adressesystem er angitt i jfr matrikkelforskriftenes §49. Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere bygninger, adkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne fram til.

For å oppfylle kravet om entydig adressering innenfor kommunen, jf matrikkelforskriften § 51, første ledd, er kommunen pålagt å sørge for at like adressenavn blir fjernt og erstattet med nye adressenavn. Det viser seg at Moreneveien finnes både i Hammerfest og Kvalsund kommuner

Etter innspill fra befolkningen i Kokelv, ble fire forslag behandlet. Språkrådet og Sametinget har begge kommet med uttalelser om forslagene som er kommet inn på nytt adressenavn.

Av forslagene blir Fielbmà foretrukket som det nye adressenavnet. Fielbmà er samisk for kjos.

Stadnamnlova §1 – formål er å ta vare på stadnamn som språklige kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk og som ikkje skyggjer for meningsinnhaldet i namnet og medverke til kjennskap til, og aktiv bruk av namna.
Lova skal sikre omsynet til samiske og kvenske stadnamn i samsvar med nasjonalt lovverk, og internasjonale avtalar og konvensjonar.

Berørte parter vil få utsendt dette høringsbrevet.

 

Lokale organisasjoner med tilknytning til stedsnavna og offentlige organ har klagerett etter Stadsnamnlova § 10, første ledd.

Frist for en evntuell begrunnet klage er innen 10.august.

Spørsmål og eventuell klage kan sendes til Kvalsund kommune, servicekontoret: servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Med vennlig hilsen

Kvalsund kommune