Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Høring - Endring av forskrift om snøskuterløyper i Kvalsund kommune ihht. krav i ny motorferdselsforskrift § 4A

Kvalsund kommune har utarbeidet forslag til ny forskrift om snøskuterløyper. Forslaget sendes nå på høring med høringsfrist 26.mars 2019.

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 30.mars 2017 (PS 29/17) å sende forslaget til forskrift på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Hovedmålet for kommunen har vært å få forskriftsfestet eksisterende løyper og vannene det kan rastes på, for at de skal kunne brukes kommende vintersesong. Det er også foreslått noen endringer i eksisterende traseer.

Høringsdokumentet på koplingen nedenfor beskriver endringene som er foreslått i eksisterende løypenett, og konsekvensene for ulike interesser. Vedlagt er også forslaget til forskrift, kart, støyutredning og innspill som er kommet til kommunen i arbeidet med revisjonen. Vi ber om tilbakemelding på forslaget innen 26.mars 2019.

Endringene i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som ble vedtatt i 2015, innebærer at det eksisterende løypenettet i Kvalsund må tas opp til ny revisjon og fastsettes på nytt i sin helhet. Det er et krav om at det skal fastsettes bestemmelser for bruken av løypene, herunder fartsgrenser og kjøretider. Det stilles krav til kommunene om merking av og informasjon om løypene, og kommunene gis også anledning til å kreve brukerbetaling til dekning av driftskostnader.

Det er et krav om at kommunen skal utrede virkningene løypene har for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet. Med influensområdet menes området som blir påvirket av at snøskuterløyper etableres, for eksempel det området som blir påvirket av støy. Utredningene og vurderingene framgår av det vedlagte høringsdokumentet.

Kommunestyret vedtok rammene for arbeidet med forskriftsrevisjonen den 30.03.2017. På bakgrunn av disse føringene har Kvalsund kommune utarbeidet et forslag til forskrift med tilhørende høringsdokument. Forslaget sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 12.02. - 26.03.2019.

Følgende vedlegg hører til saken:

Høringsdokument - Ny kommunal forskrift om kjøring i utmark og på islagte vann

Forslag til kommunal forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter

Snøskuterløypeutredninger 1-19

Støysonekart

Referat fra folkemøte i Kokelv og Kvalsund

Referat fra møte med RD 20 og 22

Referat fra møte med RD 22

Adresseliste

Søk på sensitive artsdata