Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Fefologo

Frivillige lag og foreninger kan søke om støtte til tiltak

Grønne midler

Noe av FeFos overskudd deles ut som Grønne midler, som er en økonomisk støtteordning for frivillige lag og foreninger i Finnmark. Formålet er å stimulere til økt friluftsliv og bruk av naturen. Søknadsfrist er 15.august.

Annonse Porsa Kraftlag

TIL INFO: Anleggstrafikk i Porsa

Porsa kraftlag har bedt Kvalsund kommune opplyse sine innbyggere og besøkende om det følgende: 

PLANVEDTAK DETALJREGULERING FOR RV 94 PARSELL 6 KVALSUND BRU - KARGENES

Detaljregulering for RV 94 parsell 6 Kvalsund bru - Kargenes  ble behandlet i kommunestyre under sak 49/17 på møte den 20.06.2017. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret i Kvalsund vedtar iht. plan- og bygningslovens § 12-12, detaljregulering for rv. 94 parsell 6 Kvalsund bru – Kargenes slik planen foreligger til behandling. Kommunens endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages jfr. pbl. § 1-9.  Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.

 

Forslag på kandidater sendes innen 1. september.

Kvalsund kommunes kulturpris 2017 - forslag mottas

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, gruppe av personer eller organisasjoner, som bor eller har sitt kulturelle virke i Kvalsund kommune og som har vist evne og vilje til å yte en kulturinnsats ut over det vanlige.

villmakfestival2017

Villmarksfestivalen

Påmelding til Vill-Ungdom 2017 åpnet!

Fjorårets festivalsuksess gjentas - helgen 8.-10.september arrangeres årets villmarksfestival i Kvalsund kommune!