Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Lovverk som regulerer motorferdsel i utmark

Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag reguleres gjennom motorferdselloven med sikte på å verne om naturmiljøet og for å fremme alminnelig trivsel i naturen.

Motorferdselloven er tilgjengelig i sin helhet på lovdata.no. I tillegg kommer forskrift til motorferdselloven.

For mer utfyllende informasjon og kommentarer, se rundskriv T-1/96 om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82.

Innad i kommunen gjelder i tillegg forskrift om snøskuterløyper for Kvalsund kommune.

shareon email.png shareon print.png