18. juni

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er deg som ønsker å komme i form ved å gå turer på dagtid sammen med andre. Kanskje sliter du med plager eller håper å unngå dem. Da er aktiv dagtid midt i blinken for deg. Turene er for alle aldersgrupper, både ung og litt eldre.
Vi starter opp onsdag 7/2 kl. 10:30. Oppmøte ved Coop i Kvalsund. Etter turen serverer vi en kopp kaffeeller te.
Påmelding ved oppmøte eller på www.perletur.no

Kategori: Sosialt
Bibliotek
Kvalsund kommune og Finnmark friluftsråd
Uke: 25
18. juni

Fotballkamp herrer

Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Kvalsund idrettslag
Uke: 25
20. juni

Stallodagene

Kommunens kultur- og festdager

Kategori: Kultur
Bibliotek
Uke: 25
27. juni

Friluftsskole

Mer info kommer

Kokelv
Kategori: Idrett og friluftsliv
Bibliotek
Uke: 26
28. juni

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 26

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Motorferdsel i utmark

Kvalsund kommune er en kommune med spredt bosetting og med store og ofte veiløse utmarksarealer. Samtidig utgjør kommunen et knutepunkt og er en av Finnmarks mest attraktive hyttekommuner.

Motoriserte kjøretøy i utmark og vassdrag gir en rekke åpenbare nytteformål for samfunnet som f. eks. nødvendig motorferdsel i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæringen og materiell- og persontransport i forbindelse med anleggsarbeid.

Samtidig medfører motorferdsel i utmark en rekke skader og ulemper på naturmiljøet, slik som støy og annen forurensing, terrengskader, vegetasjonsslitasje, forstyrrelser av dyrelivet og konflikter med friluftslivet.

Selv om ett enkelt motorisert fremkomstmiddel isolert sett ikke behøver å medføre noen skade eller ulempe, vil summen av mange utgjøre en stor miljøbelastning.

Spesielt alvorlig er skadene som oppstår gjennom barmarkskjøring. I visse naturtyper kan oppstående skader forbli permanente eller meget langvarige. Myr, våtmark og sparsom og sent voksende vegetasjon er spesielt ømfintlige i den sammenheng. Dette forsterkes ved at klimaet i Finnmark karakteriseres som relativt hardt. Naturmiljøet med planter og dyr er spesielt sårbart og påvirkes gjennom motorisert ferdsel både direkte i form av forstyrrelser og indirekte ved at livsmiljøet endres. Spesielt gjelder det de sårbare og hektiske vår- og forsommermånadene som hekke- og yngletiden. I tillegg forsterkes skadene ved den aksjonsradius motoriserte kjøretøy har. Slik blir f. eks. adkomst til uberørte naturområder lettere.

I Kvalsund kommune har utviklingen i omfanget av utmarkskjøringen vært rask og det forventes en økning fremover. Spesielt kjøring på barmark har blitt et sterkt økende miljøproblem i kommunen.

 

Videre lesning:

Se Lovverk for informasjon om og lenker til de lovverk, forskrifter og rundskriv som regulerer motorferdsel i utmark.

Se Søknad om dispensasjon for informasjon om søknadsfrister, saksbehandlingstid i kommunen, saksgang, samt søknadsskjema for dispensasjon fra motorferdselloven.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut