Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Nå kan du søke om midler fra Finnmark fylkeskommune til restaurering av freda bygninger, kulturminner og kulturmiljø.

Finnmark fylkeskommune fordeler midler først og fremst til fredete bygninger, anlegg og
kulturmiljø som er privat eid. Med private eiere menes private personer, firma, stiftelser,
lag og foreninger. Det kan også gis tilskudd til spesielt verneverdige kulturminner langs
kysten.

Midlene vil bli tildelt etter følgende prioriteringer:
 Tiltak som hindrer ytterligere forfall
 Tiltak som sikrer bygninger og anlegg det finnes få av
 Midlertidig sikring av freda bygninger i forfall i påvente av planer eller tilstrekkelig
økonomi til istandsetting
 Tiltak på kulturminner langs kysten som bidrar til attraktive lokalsamfunn
 Søknader med egenandel vil bli prioritert
Ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020
Målet er at freda bygninger og andre verdifulle kulturminner og kulturmiljø i privat eie
skal være satt i stand til ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. Midlene skal gå til merkostnader knyttet til antikvarisk restaurering og kan helt eller delvis gå til vederlag for fordyrende arbeid.
Ved tildeling vil bruk av tradisjonelle materialer, teknikker, håndverk og opplæring for kunnskapsoppbygging være viktige faktorer.
Søknadsprosessen:
Digitalt søknadsskjema skal benyttes. Søknadsfrist er 15. november. Se retningslinjer og søk på ffk.no: https://selvbetjening.ffk.no/ffk/ (Velg «Søknad om støtte til kulturminnetiltak – fredete bygninger/anlegg»)
Finnmark fylkeskommune prioriterer søknadene og oversender de til Riksantikvaren. Riksantikvaren fordeler midler fra statsbudsjettet til fylkene.
Søknadsfrist
Søknadsfrist er 15. november 2019, og svar på søknaden kan forventes i løpet av mars 2020.
Finnmark fylkeskommune oppfordrer eiere å søke tilskudd.
Kontaktpersoner:
Marit Reiersen, seniorrådgiver kulturvern, tlf. 78 96 30 75
Elin Taranger, rådgiver kulturvern, tlf 78 96 30 30