Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Kvalsund og Hammerfest kommuner inviterer til konkurranse

Navn og våpen til ny kommune for Kvalsund og Hammerfest: Kåring av folkets favoritter

Det er bestemt at Kvalsund og Hammerfest kommuner skal slås sammen med virkning fra valget høsten 2019, senest 01.01.2020. Vi inviterer med dette alle til å komme med forslag på kommunenavn og kommunevåpen til den nye kommunen. Det er kun anledning til å sende inn forslag på nytt navn og/eller nytt våpen.

De eksisterende kommunenavn og kommunevåpen for Kvalsund og Hammerfest skal være med helt til sluttbehandlingen med endelig vedtak på hva den nye kommunen skal hete og hva slags kommunevåpen man skal ha. Derfor skal det ikke sendes inn forslag på eksisterende navn og våpen.

Av alle innkomne forslag på kommunenavn og kommunevåpen vil det bli valgt ut 8 navn og 8 våpen som blir lagt ut for avstemning; folkets favoritter – 2 navn og 2 våpen som går videre, sammen med eksisterende navn og våpen, til endelig vedtak.Temakomiteen for kommunenavn og våpen gjør utvelgelsen.

Endelig vedtak om navn og våpen for den nye kommunen gjøres av fellesnemda, som består av medlemmer fra dagens Kvalsund og Hammerfest kommunestyrer.

Premiering: Hver av de utvalgte 8 forslag på kommunenavn og på kommunevåpen vil få et universelt gavekort til en verdi av kr. 1000,- i premie. Offentliggjøring av folkets favoritter på kommunenavn og kommunevåpen vil skje 2. juni 2017.

Nedenfor følger kriterier for kommunenavn og kommunevåpen.

Frist for innsendelse av forslag er innen 1. mai 2017.

Praktiske forhold:
Du kan komme med forslag på bare kommunenavn eller bare kommunevåpen eller begge deler; kommunenavn og kommunevåpen. Forslagene (navn og våpen) merkes med navn, adr./E-postadr. på baksiden av forslagene.

Mottaksadresse for forslag:
På Epost: servicekontoret@kvalsund.kommune.no og servicekontoret@hammerfest.kommune.no.

Postadresse; Servicekontoret, Hammerfest kommune, postboks 1224, 9616 Hammerfest.
Direkte levering: Servicekontorene i Kvalsund og Hammerfest kommuners rådhus.

 

Invitasjon til konkurranse: NAVN på ny kommune – kriterier:

Et nytt kommunenavn er et stedsnavn som representerer viktige språklige og kulturelle verdier. Navnet er en del av lokalmiljøet og lokalhistoria, og navnet skal bidra til å styrke folks følelse av å høre til på et sted. Når nytt navn skal vedtas, må man tenke på at navnet skal bli stående i generasjoner fremover.

Stedsnavn har lovfestet vern som immaterielle kulturminner, jfr. Stedsnavnloven. Formålet med loven er å ta vare på stedsnavn som språklige kulturminne, gi de en skriftlig form som er praktisk, og som ikke skygger for meningsinnholdet i navnet. Navnet skal være lett å skrive, lese og uttale.

Navnet skal være dekkende for hele eller store deler av det aktuelle området, slik at flest mulig av innbyggerne i den nye kommunen kan identifisere seg med navnet.

 

Invitasjon til konkurranse: VÅPEN for ny kommune – kriterier:

Forslag på kommunevåpen skal leveres i A4-format - papir, i ren flatetegning uten bruk av perspektiv og skyggelegging og må ta hensyn til de heraldiske reglene (se under).

De heraldiske reglene for nye kommunevåpen lyder som følger:

  1. Våpenet skal ha to farger: sølv eller gull + rødt, blått, grønt eller svart.
  2. Våpenet skal inneholde bare ett motiv, men samme motiv kan gjentas flere ganger.
  3. Motivet må kunne beskrives entydig med heraldiske faguttrykk.
  4. Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiv og skyggelegging.
  5. Karakteristiske trekk ved motivet skal fremheves.
  6. Motivet skal være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand.
  7. Motivet skal fylle skjoldflaten godt.
  8. Våpenet må ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som man behøver å ta hensyn til.

Velkommen med forslag.

Hvis spørsmål kan dere ta kontakt med rådmann Gunnar Lillebo, telefon: 95 18 90 27, e-post: gunnar.lillebo@kvalsund.kommune.no

Vennlig hilsen Kvalsund og Hammerfest kommuner.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut