Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Ofte stilte spørsmål om motorferdsel i utmark

Blue_question_mark_60x60.jpg Hva regnes som utmark?

Utmark er udyrket mark som ikke regnes like med innmark (jf. motorferdselloven § 2 og friluftsloven § 1a). Innmark, eller like med innmark, defineres som gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Udyrkete, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt område, reknes også like med innmark. Det samme gjelder område for industrielt eller annet særlig øyemed hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre.

I tillegg spesifiserer motorferdselloven § 2 at setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnes som utmark. Veg i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. Det samme gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil. Det er uten betydning om vegen er offentlig eller privat.

Hvorvidt et område regnes som inn- eller utmark må avgjøres gjennom en vurdering av hver enkelt sak etter stedets beliggenhet og bruk.

 

Blue_question_mark_60x60.jpgHvorfor reguleres ubrøytede veier som utmark?

Veg som ikke er brøytet i vintersesongen for kjøring med bil regnes som utmark, jf. lovens § 2 tredje ledd annet punktum. Til grunn ligger her bl.a. at et stort antall norske veger ikke blir brøytet og dermed er ubenyttet store deler av året. Åpnes det for kjøring med snøscooter på ubrøytede veger ville det medføre en stor økning av motorferdselen. Videre ville ferdselen skje i en periode av året som er spesielt sårbart for dyrelivet og for en stor del i områder som ellers bare i liten grad ville blitt forstyrret i vintersesongen.

 

Blue_question_mark_60x60.jpgHar jeg lov til å kjøre med motorkjøretøy i utmark?

I utgangspunktet er all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag forbudt. Loven legger imidlertid opp til at motorisert ferdsel i forbindelse med en rekke samfunnsnyttige formål, som f. eks. politi, redningstjeneste, oppsyn mm. er tillatt. Videre er motorisert ferdsel i forbindelse med næringsvirksomhet i jordbruk, skogbruk og reindrift tillatt og nødvendig. Person- og godstransport til og fra faste bosteder er tillatt, dette innebærer bare bosteder som ikke er tilknyttet bilveg eller bane. Imidlertid er det bare transport mellom det faste bostedet og endepunktet for vegen/banen som er unntatt. Bestemmelsen skal dekke det alminnelige kommunikasjonsbehov slike vegløse områder har.

Lovens § 2 og forskriftens §§ 2 (barmarkskjøring) og 3 (kjøring på vinterføre) fører opp de formål som har tillatelse direkte i loven.

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til utmarkskjøring med motorkjøretøy når «særlige grunner» foreligger som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte, gjennom såkalt dispensasjon, jf. lovens § 6. Kommunens dispensasjonspraksis skal være streng, spesielt for barmarkskjøring. Transportbehovet skal vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.

Forskriftens § 5 åpner for at kommunen etter skriftlig søknad kan gi tillatelse til bruk av snøskuter  for enkelte formål.

 

Blue_question_mark_60x60.jpgGjelder egne regler for bevegelseshemmede og funksjonshemmede?

I rundskriv T-1/96 fra Miljøverndepartementet stilles bevegelseshemmede/funksjonshemmede i en gruppe for seg som har større behov for, og må gis større muligheter enn andre til å bruke motoriserte fremkomstmidler. De kan således påvise et «særlig behov» for motorferdsel etter forskriftens § 6. Ved vurderingen av om lovens kriterier for å gi tillatelse er oppfylt, må det legges vekt på graden av funksjonshemming/bevegelseshemning og hva slags kjøring det søkes om. Det kan gis tillatelse til transport til bestemte steder etter en nærmere vurdering, for eksempel hytte eller utfartssted, mens til kjøring ut over dette bør man være restriktiv med å tillate.

Det kan bare gis tillatelse etter forskriftens § 5 første ledd bokstav b ved varig funksjonshemming. Det skal legges ved legeerklæring som dokumentasjon.

 

Blue_question_mark_60x60.jpgHvorfor er det så strenge regler for kjøring på barmark?

Kjøring på barmark gir langt større terrengskader enn kjøring på vinterføre. Av den grunn er bestemmelsene for barmarkskjøring klart strengere enn for kjøring på vinterføre. Dispensasjonsbestemmelsen i motorferdselloven § 6 skal praktiseres strengere for barmarkskjøring enn for kjøring på vinterføre. Den enkelte søknad må ses i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader.

 

Blue_question_mark_60x60.jpgKan jeg kjøre som jeg vil på egen eiendom?

Forbudet mot motorferdse i utmark, jf. motorferdselloven § 3, gjelder også for grunneiers ferdsel på egen eiendom. Etter motorferdselloven § 10  innskrenker loven ikke den adgang grunneier har til å forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom.

 

Blue_question_mark_60x60.jpgJeg vil kjøre snøskuter på tur - hvor kan jeg gjøre dette?

Motorferdsel i utmark i forbindelse med tur- og rekreasjonskjøring tillates ikke. Derimot kan tur- og rekreasjonskjøring foregå i de av kommunen fastsatte snøskuterløypene til de gjeldende betingelser og vilkår som nedfelt i Kvalsund kommunes forskrift om snøscooterløyper.

 

Blue_question_mark_60x60.jpgHvorfor er det vilkår knyttet til dispensasjonen jeg fikk fra kommunen?

Etter motorferdsellovens § 6 og forskriftens § 7 kan det settes vilkår for tillatelsen. Tillatelsen skal være skriftlig og medbringes under transporten. På forlangende av politi og oppsyn skal den vises frem.

 

Blue_question_mark_60x60.jpgHvorfor er det stengt for all motorferdsel i mai og juni?

I Finnmark er motorisert ferdsel i utmark og i snøskuterløypene ikke tillatt i tidsrommet f.o.m. 5. mai t.o.m. 30. juni, jf. forskriftens § 9. Dette av hensyn til yngle- og hekketiden for dyr og fugler og i sentrale områder for kalving og flytting av rein, samt at terrenget er spesielt sårbart i vårløsningen. Forbudet gjelder ikke motorisert ferdsel tillatt etter lovens § 4 første ledd. Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller. Slik søknad må bli fremmet fra kommunen.

 

Blue_question_mark_60x60.jpgHva skjer hvis jeg bryter motorferdselloven?

Motorferdselloven har straffebestemmelse i § 12. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven med tilhørende forskrifter, regler eller vilkår i medhold av loven, straffes med bøter.

shareon email.png shareon print.png