21. mars

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 12
22. mars

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 12
26. mars

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 13

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Pågående arbeid med re-godkjenning av skuterløyper

Kvalsund kommue arbeider med ny kommunal forskrift for skuterløyper. Kommunen anmoder om innspill til ny forskrift, henunder trasé og løype. Arbeidet skal være ferdig innen sommeren i år.

Målet for oppstartet arbeid er å re-godkjenne eksisterende løyper etter nytt lovverk/forskrift. Det har allerede vært gjennomført møter med reindriften, innbyggere (folkemøter) og interessegrupper. Hensikten har vært å informere, kartlegge og motta innspill til arbeidet med å re-godkjenne av eksisterende løypenett. Ønsket resultat er en ny kommunal forskrift for motorferdsel i utmark og på islagte vann i Kvalsund kommune.

Følgende prosess legges for det videre arbeid:

  • Innspill fra interessenter, innbyggere og relevante aktører – frist 6. april

  • Utarbeidelse av forslag til ny kommunal forskrift – klar ultimo april

  • Politisk behandling av forslag til høring – medio mai

  • Folkemøter – mai/juni

  • Bearbeidelse av innkomne innspill – medio juni

  • Politisk behandling av endelig forslag til forskrift – medio september 2018

  • Kunngjøring og iverksettelse av ny forskrift – ultimo september 2018

Det anmodes om å komme med innspill, som ønskes ivaretatt i fm planarbeidet til ny kommunal forskrift for motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag. Frist for innspill settes til 6. april 2018. 

Henvendelser vedrørende saken kan rettes til servicekontoret i Kvalsund. Innspill sendes servicekontoret@kvalsund.kommune.no.