Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

PLANVEDTAK REGULERINGSPLAN NEVERFJORD-SØRNES-BOTNELV

Endring av detaljreguleringsplan for Neverfjord-Sørnes-Botnelv ble behandlet i kommunestyre under sak 51/17 på møte den 20.06.2017. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret i Kvalsund vedtar endring av detaljreguleringsplan for Neverfjord-Sørnes- Botnelv jfr. pbl. 12-14. Område for boliger – B6 sør for adkomstvei FV2 endres til område for fritidsboliger H6.

Kommunens endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages jfr. pbl. § 1-9.  Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.