Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

RE-GODKJENNING AV SNØSCOOTERLØYPER I KVALSUND KOMMUNE

Kommunestyret i Kvalsund kommune behandlet 12.11.2019, sak  17/223  Re – godkjenning av snøscooterløyper i Kvalsund kommune. 
Ny kommunal forskrift, med kart, for kjøring i utmark og på islagte vann – Kvalsund kommune ble vedtatt. 
Vedtak med vedlegg er tilgjengelig på Kvalsund kommunes nettside, servicekontoret og biblioteket på Kvalsund rådhus.

 

Kvalsund kommune anser de momentene som er nevnt i forskriftens § 4a til å være oppfylt ved de foreslåtte avbøtende tiltakene. 

Kvalsund kommunes forslag til ny kommunal forskrift, med kart, for kjøring i utmark og på islagte vann – Kvalsund kommune vedtas. 

Kommunen skal ha en egen kontaktperson tilgjengelig for reinbeitedistriktene (RD) i aktuell periode hvor reindriften antas å nå kommunen. Det skal også avholdes et årlig møte med RD’ene for å drøfte erfaringer med skuterløypene.

Snøscooter 1.pdf

Snøscooterløyper-Kvalsund-kommune

Forskrift om kommunalt løypenett

snøscooter.pdf