Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven og saksbehandling

For motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag må det søkes om dispensasjon fra motorferdselloven. Søknaden må være skriftlig, og leveres til kommunen. Søknadskjema lastes ned her.

Merk at det er meget viktig å fylle ut alle felt i søknadskjemaet. Kommunen vil ikke behandle mangelfullt utfylte søknader, eller søknader som mangler de nødvendige vedlegg. Det er spesielt viktig å oppgi telefonnummer og e-postadresse.

Behovet må være tilstrekkelig dokumentert og inneholde alle nødvendige opplysninger for at kommunen kan ta stilling til saken.

Søkere som ikke har tilgang på nett kan få søknadsskjemaet utlevert i papirform på Servicekontoret i Kvalsund kommune.

 

Saksgang, dispensasjonssaker

Administrasjonen er ansvarlig for all saksbehandling av søknader om dispensasjon fra motorferdselloven, men det er Naturforvaltningsutvalget (NFU) som er vedtaksorgan i kommunen. NFU holder møte rundt hver måned i 1. halvår og rundt annenhver måned i 2. halvår.

Siden kommunen skal sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst, kan behandling av søknader ta lang tid. Om nødvendig må berørte organer få uttale seg. Til tider får kommunen inn et stort antall søknader. Kommunen regner en saksbehandlingstid hos saksbehandler på 3-4 uker fra mottatt søknad, avhengig av søknadsmengder og søknadens natur. Deretter tilkommer eventuell politisk behandlingstid - altså, når neste møte i NFU finner sted. NFU må få tilsendt dokumentene senest 1 uke før påfølgende møte. Se møteplan for kommende møtedatoer.

For å være sikker på at en søknad blir behandlet i tide er det derfor viktig å sende inn søknaden om dispensasjon i god tid før ønsket kjøring.

Når det gjelder kommunens saksbehandling for øvrig vises det til forvaltningslovens bestemmelser.