Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Spesialundervisning

Spesialpedagogisk hjelp gjelder for barn som ikke har
begynt på skolen og for barn og ungdom i skolealder.
Dersom ditt barn ikke får tilstrekkelig læringsutbytte av
den undervisningen som blir gitt, kan ditt barn ha rett til
spesialundervisning.
Spesialundervisning kan være at ditt barn jobber etter
andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller
assistent følger opp barnet ditt i klassen eller får særskilt
tilpasset utstyr. Spesialundervisning skal være tilpasset
barnets behov.
Dersom du som forelder eller skolen er bekymret for om
ditt barn ikke har godt nok utbytte av opplæringen, er
skolen pliktig til å tilrettelegge bedre for barnet ditt.
Dersom en slik tilrettelegging ikke er tilstrekkelig må
skolen og PP-tjenesten (Pedagogisk Psykologisk-tjeneste)
vurdere å gi råd om hva barnet ditt trenger og det skal
fattes et vedtak.

Skolen skal
• spørre og involvere deg før de tar avgjørelser som
gjelder ditt barn
• vurdere om ditt barn trenger spesialundervisning
be PP-tjenesten gjøre en sakkyndig vurdering
hvis det er du som ber om det eller
• be PP-tjenesten gjøre en sakkyndig vurdering
hvis det er skolen som mener at eleven
trenger spesialundervisning
• lage en individuell opplæringsplan (IOP).
• gi eleven spesialundervisning slik det
er beskrevet i enkeltvedtaket og i elevens IOP.
• lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen
og elevens utvikling en gang i året

Oppvekst- og kulturleder skal
• fatte et enkeltvedtak som sier om eleven skal få
spesialundervisning eller ikke, og hva og hvordan
spesialundervisningen skal være, og hvordan den skal
organiseres. Dette skal gjøres i tråd med sakkyndig
vurdering

Du som forelder
• kan kreve at skolen undersøker om barnet ditt trenger
spesialundervisning
• skal bli involvert og si ja før skolen kan be
PP-tjenesten om å utrede barnet ditt
• skal få en skriftlig rapport en gang i året om
spesialundervisningen barnet ditt får og en vurdering
av hvordan barnet ditt utvikler seg
• kan klage dersom barnet ditt ikke får
spesialundervisning
• kan klage på innholdet, gjennomføring og/eller
organisering av spesialundervisningen


PP-tjenesten i Kvalsund kommune har kontor på
Kvalsund skole telefon 958 78 173.

shareon email.png shareon print.png